સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "જ્ઞાન અને ક્રિયા જીવનની બે મહત્વપૂર્ણ પાંખો છે, જેના વડે માનવ અનંત સુખાવકાશમાં સહજ રીતે ઉડ્ડયન કરી શકે છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Business Zone




Sr No
Name
File
Product List Link
Price List Link
1
GSG Profile
PDF

2
GSG Price List
Excle

3
GSG Education CD - DVD
PDF
4
GSG Solar Product
PDF
5
GSG Computer Product
PDF
6
GSG Security System
PDF
7
GSG Software
PDF
8
GSG Electronics Item
PDF
9
GSG Business Zone
Word

10
GSG CCTV
PDF

11
GSG Video Door Phone
PDF

12
GSG Indoor Lights
PDF

13
GSG Outdoor Lights
PDF

14
GSG Air Cooler Solar
PDF

15
GSG Fencing System Solar
PDF

16
GSG Sprayer Solar
PDF


                         
Note :- Click Above Link and Open online Product list, Price list, Profile Etc…
Kindly contact us for any inquiry on our email id :- inquiry.gsg13@gmail.com